Home Over Nieuws Contact
Nieuws & Pricacy
.
© Klugkist Vertalingen 2019

Nieuws & Privacyverklaring

Op dit moment zijn er geen mededelingen.      Privacyverklaring Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen indien u een dienst afneemt van Klugkist Vertalingen of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door: Klugkist Vertalingen, J.C. Kapteynlaan 57a, 9714 CN, Groningen. info@klugkistvertalingen.nl, +31 (0) 50 5714082 Klugkist Vertalingen is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG, het voeren van de administratie van klanten. Klugkist Vertalingen is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Klugkist Vertalingen is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Klugkist Vertalingen, waaronder www.klugkistvertalingen.nl.  Klugkist Vertalingen verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de website en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. De door Klugkist Vertalingen opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een dienst door Klugkist Vertalingen. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Klugkist Vertalingen om de overeenkomst uit te voeren. Klugkist Vertalingen gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Klugkist Vertalingen altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen. Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Door Klugkist Vertalingen worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen: - voor de uitvoering van de overeenkomst: uw naam, adres, postcode, woonplaats, e-  mailadres en   opdrachtnummer; - voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode en woonplaats; - voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres   en/of telefoonnummer; - voor het behandelen van vragen en klachten: uw naam, e-mailadres en/of telefoonnummer; Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) is mogelijk door middel van een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@klugkistvertalingen.nl.  Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd: 1. in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de       overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling; 2. in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de belastingdienst; 3. in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 60 dagen na  het versturen van de vrijblijvende offerte; 4. in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht. Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Klugkist Vertalingen gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Klugkist Vertalingen, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn verwerkersovereenkomsten van toepassing.
Nieuws